eerste logo davidsfonds Burcht davidsfonds Burght


De afdeling van het Davidsfonds Burcht is gesticht op 20 februari 1931 en is begonnen met 54 leden, die overkwamen van de afdeling Beveren. Het bestuur bestond uit :
E.H. Pycke Nestor, Pastoor, Voorzitter
Jufvr. Hendrickx Gabrielle, hulpbibliotecaresse, schrijfster
Heer Boeye Constant, Aannemer, lid
E.H. Van Assche Arnold, onderpastoor, schatbewaarder.
Op 10 april 1931 dankt A. Van Assche het hoofdbestuur van het Davidsfonds te Leuven voor het steunpakket aan de Parochiale Bibliotheek van Burght. In zijn dankbrief vermeld hij: 'Mag ik het hoofdbestuur beleefd verzoeken op 't adres der volgende zendingen te melden: "doorzenden met stoomtram Vlaamsch Hoofd-Burght". Dit om vertraging en last te vermijden.'
Op zaterdag 11 juli 1931 wordt reeds een GULDENSPORENHERDENKING gehouden:

guldensporenherdenking 1931

Op augustus 1932 wordt E.H. Arnold Van Assche, die verhuist naar Hamme, vervangen door onderpastoor E.H. Geeraert.
In 1933 vervoegen secretaris Henri van Brempt, onderwijzer en raadslid Petrus Bryssinck, onderwijzer het bestuur.
27 maart 1933 (half-vasten) organiseert 'Kristen Werkersbond' en 'davidsfonds afdeeling Burght' een KUNSTAVOND in Vrede St-Martinus.


De 11 juliviering van 1935 vindt plaats op zondag 28 juli 1935 met een 'openluchttooneel' aan Kraaienhoftoren met de opvoering van 'Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Merk op dat de 'vertooner' QUITERIA, bruid van Kamacho en minnaresse van Bazillius wordt gespeeld door L. Tindemans, de latere voorzitter.
Op de bestuursvergadering van 30 april 1940 wordt overgegaan tot het verdeelen der verschillende ambten in het bestuur dat er als volgt uitziet:
Voorzitter: den heer Bijl Juul
Ondervoorzitter: den heer Janssens Louis
Schrijver: den heer Derveaux Juul
Schatbewaarster: mejuffer Maria Dokx
Briefwisselend lid: E.H. Geeraert
Raadsleden: Mej. De Coster Clem en de heeren De Graeve Hect en De Roeck Henri
Het bestuur bespreekt vervolgens de ingeleverde opstellen en besluit de vier beste opstellen op te zenden voor de prijskamp. Het bespreekt ook de mogelijkheid om aan al de mededingers een herinnering te geven als aandenken voor hun goed werk.

Bij de bestuursvergadering van 21 febr. 1941 vinden we in punt 2. : werking - gezien de oorlogstijd en het niet beschikbaar zijn v/h lokaal weinig bedrijvigheid.
wordt vervolgd